Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Informacje dla akcjonariuszy spółki QUARTZ S.A.

Zawiadomienie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 Na podstawie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych w brzemieniu obowiązującym od 1 marca 2021r, niniejszym Zarząd QUARTZ S.A. w zwołuje na 17 czerwca 2021 o g. 12.00, w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, przy ul. Glogera 2/26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. przyjęcie porządku obrad;
  4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019;
  5. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2019r;
  6. udzielenie absolutorium członkom organów za 2019r;
  7. wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  8. przyjęcie uchwały o prowadzeniu księgowości z zastosowaniem uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości w roku 2020 i 2021;
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd: Agata Górka

Firma

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Projekt i wdrożenie al-tair.pl