Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Polityka prywatności

Polityka Prywatności QUARTZ S.A. wydanie 02 z dnia 25.10.2022 roku (dalej również jako „Polityka”)

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma QUARTZ S.A. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych.Wszyscy pracownicy organizacji przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE -Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, nazywane dalej „Rozporządzeniem”.
 1. Administratorem Danych Osobowychjest firma QUARTZ S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel.: +48 22 775 11 75, e-mail:iod@quartz.pl, NIP: 5310004880, REGON: 011002660.

Podstawa prawna: Artykuł 4 pkt 7 RODO

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:
 2. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 3. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;
 4. w celu wprowadzenia zmian w Polityce każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania oraz z datą wejścia w życie.
 5. każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania wraz z datą wprowadzenia w życie.
 6. niniejsze wydanie 02 Polityki obowiązuje od dnia 25.10.2022 roku;
 7. poprzednie 01 wydanie Polityki Prywatności QUARTZ S.A, można pobrać TUTAJ
 1. Rodzaje pozyskiwanych przez QUARTZ S.A. danych osobowych są różne
  w zależności od celu ich gromadzenia oraz od świadczonych usług.

Podstawa prawna: Artykuł 4 RODO

 1. Skupiamy się na następujących kategoriach danych osobowych:
 2. informacje osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer(y) telefonu(ów);
 3. historia przeglądania – odwiedzone strony, data odwiedzin, miejsce,
  z którego dokonano odwiedzin lub adres IP (nr urządzenia końcowego - telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.);
 4. dane z CV, jeżeli aplikują Państwo na konkretne stanowisko;
 5. adres email – jeżeli zostali Państwo abonentem Naszego newslettera będziemy wysłać do informacje, zgodnie z ustaloną i zaakceptowaną przez Państwa częstotliwością;
 6. cookies – Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 1. QUARTZ S.A. pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. kontaktu, a także w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania;
 2. doskonalenia Naszych produktów tj. usług, funkcjonalności Naszych witryn internetowych, a także Naszych aplikacji;
 3. uwierzytelnienia osób kontaktujących się Nami telefonicznie lub w inny sposób;
 4. utworzenia konta po zarejestrowaniu się Państwa w Naszych aplikacjach lub usługach;
 5. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 6. informacyjne, jak w przypadku przesyłania newslettera po uzyskaniu Państwa zgody;
 7. dane osobowe mogą być również niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych lub w związku z nawiązaną z Państwem relacją umowną;
 8. jeśli dane osobowe będą Nam niezbędne w wymienionych powyżej celach lub w związku z jakimikolwiek innymi żądaniami, poinformujemy o tym Państwa przed ich pozyskaniem lub w trakcie ich pozyskiwania;

Jeżeli jest to konieczne, zwracamy się o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

Podstawa prawna: Artykuł 5 i Artykuł 14 RODO

 1. Zgłaszanie naruszeń do IOD QUARTZ S.A.- w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 33 ust 2 RODO

 1. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu- osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podstawa prawna: Artykuł .33 ust 1 RODO

 

 1. Rezygnacja/wycofanie zgody- proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania– w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e-mail: iod@quartz.plZawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

Podstawa prawna: Artykuł 18 i Artykuł 12 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)– w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 17 oraz Artykuł 12 RODO

 1. Prawo do przenoszenia danych– przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 20 i Artykuł 12 RODO

 1. Prawo dostępu do danych– na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma QUARTZ S.A. może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.

Podstawa prawna: Artykuł 15 oraz Artykuł 12 RODO

 1. Prawo do sprostowania danych– dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:
 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma QUARTZ S.A. przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 16 oraz Artykuł 12 RODO

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16– zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

Podstawa prawna: Artykuł 8 RODO

 1. Przekazywanie danych stronom trzecim– Administrator danych (QUARTZ S.A.) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO QUARTZ S.A.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

 1. Przejrzystość– Szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do Naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iod@quartz.pl

Podstawa prawna: Artykuł 19 RODO

 1. Przechowywanie danych– Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od zgody Klienta, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:
 2. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 3. QUARTZ S.A. dane osobowe przechowuje dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
 4. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.

Podstawa prawna: Artykuł 4, Artykuł 5 i Artykuł 19 RODO

 1. Prawo dostępu do danych– proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:
 • celu przetwarzania;
 • kategorii pozyskiwanych danych;
 • informacji o odbiorcach danych;
 • planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 • informacji o uprawnieniach;
 • informacji o prawie do skargi;
 • źródła danych;
 • automatycznie podejmowanych decyzji.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

 1. Udostępnianie danych– firma QUARTZ S.A. udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:
 • usług marketingowych;
 • realizacji kampanii promocyjnych;
 • dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;
 • w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;
 • realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych.

Podstawa prawna: Artykuł 4 pkt. 2 RODO

 1. Podstawa prawnaumożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez QUARTZ S.A. stanowi:
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.
 • W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów. W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Zakres przetwarzanych danych.
 • Imię i nazwisko– podczas zapisywania się na stronie www będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać możliwości kontaktu;
 • Nr urządzenia końcowego(telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
 • Adres email– poprzez email kontaktujemy się z Państwem.
 • Adres IP– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak, adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).

Podstawa prawna: Artykuł 5 RODO

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES

Polityka w zakresie ciasteczek (cookies) - Nasza strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne pliki cookies” - tego rodzaju pliki są niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej, a ich wyłączenie w Naszych systemach jest niemożliwe. Są one tworzone wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Użytkowników działania, takie jak ustawianie preferencji dotyczących prywatności. Mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby blokowała ona tego rodzaju pliki lub informowała o nich, ale w takim przypadku niektóre elementy witryn internetowych nie będą działały poprawnie. W tego rodzaju plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje osobowe;
 2. „wydajnościowe pliki cookies” - pozwalają monitorować liczbę odwiedzin oraz źródła ruchu internetowego, dzięki czemu można mierzyć i doskonalić parametry wydajnościowe Naszej strony, a tym samym zagwarantować jej lepsze funkcjonowanie. Dzięki nim wiemy także, które strony są najpopularniejsze i widzimy, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. W tego rodzaju plikach cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zawierają one jedynie anonimowe informacje. Jeśli wyłączą Państwo ten typ plików cookies, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedzili Państwo naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. W niektórych innych witrynach tego rodzaju pliki cookies są nazywane „analitycznymi”.;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies” -umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „reklamowe/celowane pliki cookies” - są tworzone przez Nas i/lub naszych partnerów reklamowych w celu określenia profilu Państwa zainteresowań, a tym samym wyświetlania w Naszej witrynie (oraz na innych stronach) intersujących Państwa reklam. Dzięki nim możliwe jest również ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy, a także mierzenie efektywności kampanii reklamowych. Jeżeli wyłączą Państwo tego rodzaju pliki cookies, to reklamy w witrynach Naszych partnerów nadal będą wyświetlane, lecz nie będą spersonalizowane, w związku z czym mogą nie mieć Państwo możliwości skorzystania z ofert przeznaczonych dla Naszych Klientów. Korzystamy z rozwiązań technologicznych, które identyfikują na przykład Państwa przeglądarkę i urządzenie. Jeśli chcą Państwo, by podczas przeglądania innych witryn wyświetlane były bardziej spersonalizowane reklamy, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobów wykorzystywania Państwa danych przez Naszych Partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich Polityką Prywatności;
 5. „pliki cookies związane z mediami społecznościowymi” - Takie pliki cookies tworzone są przez operatorów mediów społecznościowych i pozwalają na wykorzystywanie w Naszych witrynach opracowanych przez nich rozwiązań – na przykład przycisku „Like”. Dzięki nim mogą Państwo również utworzyć konto na Naszej stronie, korzystając ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Takie pliki mogą śledzić sposób wykorzystywania Naszej witryny i innych witryn, a także tworzyć profil Państwa zainteresowań dla celów reklamowych. Tym samym mogą one wpływać na treści i komunikaty wyświetlane w innych witrynach. Jeśli wyłączą Państwo tego typu pliki, niektóre funkcje (np. przycisk „Like”) stają się niedostępne;
 6. „pliki cookies pochodzące od stron trzecich” - tego rodzaju pliki cookies mogą być tworzone przez Nas lub przez dostawców zewnętrznych, z których usług i/lub funkcjonalności (np. filmów) korzystamy na Naszych stronach. Jeśli życzą sobie Państwo, by Nasza witryna była lepiej dostosowana do Państwa potrzeb, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookies.

Gwarancja poufności

 1. Firma QUARTZ S.A. w swoich działaniach szczególne znaczenie nadaje kwestiom ochrony interesów naszych Klientów, współpracowników, pracowników i Stron Zainteresowanych oraz bezpieczeństwa prawnego realizowanych w ich interesie projektów i działań.
 2. Wszystkie dane i informacje przetwarzane przez QUARTZ S.A. są traktowane, jako poufne, podlegają przetwarzaniu jedynie przez pracowników, którzy posiadają stosowne upoważnienia w nadanym zakresie przetwarzania.
 3. Firma QUARTZ S.A. wraz z osobami ją reprezentującymi, zobowiązują się do nieprzekazywania i nieujawniania pozyskanych informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych poufnych informacji i faktów, niezależnie od formy, czasu i źródła ich pozyskania.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych: Pan Łukasz Cholewaiod@quartz.pl

Company

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775 11 75
tel. +48 783 280 500
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

NIP:531-000-48-80
REGON:011002660

Project and Design by al-tair.pl