Quartz S.A. - konfekcjonowanie, pakowanie, co-packing
Fundusze europejskie

język/language

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma QUARTZ S.A. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma QUARTZ S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel./faks: +48 22 775 11 75, e-mail:iod@quartz.pl, NIP: 5310004880, REGON: 011002660.

3. Czy ta polityka może być zmieniona i dlaczego ? – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:

a. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

c. niniejsze wydanie 01 Polityki obowiązuje od dnia 01.10.2019 roku; d. każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania wraz z datą wprowadzenia w życie.

4. Zgłaszanie naruszeń do IOD QUARTZ S.A. - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

5. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e-mail: iod@quartz.pl Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

8. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

9. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

10. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma QUARTZ S.A. może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.

11. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:

• sprostowania danych nieprawidłowych;

• uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma QUARTZ S.A. przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. na adres e-mail: iod@quartz.pl

12. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

13. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (QUARTZ S.A.) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych QUARTZ S.A. z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO QUARTZ S.A.

14. Przejrzystość – Szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do Naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iod@quartz.pl

15. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od zgody Klienta, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

a. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

b. QUARTZ S.A. dane osobowe przechowuje dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;

c. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.

16. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:

 •  celu przetwarzania;
 •  kategorii pozyskiwanych danych;
 •  informacji o odbiorcach danych;
 •  planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 •  informacji o uprawnieniach;
 •  informacji o prawie do skargi;
 •  źródła danych;
 •  automatycznie podejmowanych decyzji.

17. Udostępnianie danych – firma QUARTZ S.A. udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:

 • usług marketingowych;
 • realizacji kampanii promocyjnych;
 • dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;
 • w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;
 • realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych.

18. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez QUARTZ S.A. stanowi:

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.
 • W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


b. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);


c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

19. Zakres przetwarzanych danych.

Imię i nazwisko – podczas zapisywania się na stronie www będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać możliwości kontaktu;

Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.

Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Państwem.

Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w intrenecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).

Polityka w zakresie ciasteczek (cookies) - Nasza strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

21. Wszystkie informacje dotyczące postępowania z cookies dostępne są w Polityce cookies QUARTZ S.A., która jest dostępna na stronie internetowej.

22. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych: Łukasz Cholewa, iod@quartz.pl

Ostatnia weryfikacja aktualności/zgodności treści Polityki została przeprowadzona przez IDO QUARTZ S.A. 10.04.2020

Company

QUARTZ S.A.
ul. Leśna 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./faks: +48 22 775 11 75
sales@quartz.pl; handlowy@quartz.pl

Project and Design by al-tair.pl